Върни се горе

Писмените справки се състоят в издаване на удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване на преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата.

Удостоверенията (писмените справки) се издават по писмена молба от лицето, която се подава в Службата по вписванията с приложен документ за платена държавна такса.

Видове удостоверения

Удостоверението за лице показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица. Заявлението за издаване на удостоверение за лица трябва да съдържа:

 • Собственото, бащиното и фамилното име и постоянен адрес на лицето, до което се отнася справката, както и единния граждански номер, а когато няма такъв – мястото и датата на раждането
 • Когато лицето е едноличен търговец или юридическо лице се посочва БУЛСТАТ или ЕИК на фирмата, съдът на регистрация, номер на фирмено дело, наименование, организационна форма и седалище

Към заявлението се прилага документ за платена държавна такса според избрания период за издаване на удостоверение.

 

Удостоверение за имот отразява всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права към момента на изготвянето му или пък се удостоверява, че такива няма.

Заявлението за издаване на това удостоверение трябва да съдържа:

 • Данни за лицата, за които се отнася справката, и на техните преки праводатели
 • Пълно описание на недвижимия имот, местонахождението му, общината в която се намира и най-малко три от границите му

Към заявлението се прилага:

 • Копие от акта за собственост
 • Актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
 • Документ за платена държавна такса, според избрания период за издаване на удостоверението

Удостоверение за период съдържа само вписванията, отбелязванията и заличаванията, които са направени за определен период от време, указан от лицето, по молба на което се издава удостоверението.

Заявлението за издаване на това удостоверение трябва да съдържа данните за лицето или имота и периода, за който се иска удостоверението.

Към заявлението се прилага документ за платена държавна според избрания период за издаване на удостоверението.

Извлечение от „Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията”:

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За издаване на удостоверение по чл. 46 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за определено лице се събират следните такси:

 1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) за издаване в срок до 7 работни дни - 5 лв.
 2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) за издаване в срок до 3 работни дни - 10 лв.
 3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) за издаване в срок до 8 работни часа - 25 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За издаване на удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за един имот се събират следните такси:

 1. за издаване в срок до 7 работни дни - 10 лв.
 2. за издаване в срок до 3 работни дни - 30 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) При неспазване на сроковете по ал. 1 и 2 таксата по ал. 1 е в размер 5 лв., а по ал. 2 - 10 лв.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) Когато с едно заявление се иска удостоверение по чл. 46 от Правилника по вписванията за повече от едно лице, за всяко от лицата се издава отделно удостоверение и се събира съответната такса по ал. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) Когато с едно заявление се иска удостоверение по чл. 47 от Правилника по вписванията за повече от един имот, за всеки имот се издава отделно удостоверение и се събира съответната такса по ал. 2.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.)

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по вписванията се представя заверен препис от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страна по акта, от нотариус или от банката, получила или извършила плащането.