Върни се горе

Заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, собственици на имоти намиращи се на територията на Република България.

Информационната услуга, представлява възможност за получаване на безплатни уведомителни кратки текстови съобщения (SMS) при вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система, за физическо лице/юридическо лице с ЕИК/ чуждестранно лице с ЛНЧ.

Услугата може да бъде заявена само на гише във всяка една Служба по вписванията, посредством подаване заявление по образец, на хартиен носител пред служител в службата.

Регистрация може да бъде направена за български или чуждестранен мобилен номер, на който желаете да получавате безплатно SMS известяване.

Услугата е безплатна, като важи само за физически дееспособни лица, които притежават имот на територията на Република България.

Моля да се запознаете с „Общи условия за предоставяне на услугата за оповестяване чрез безплатно SMS съобщение за настъпила входяща регистрация по партида на лице в Имотен регистър“.

Документите към услугата може да свалите в PDF формат