Върни се горе

Агенция по вписванията предоставя електронни услуги от Имотен регистър, чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ)

В частта Имотен регистър са налични следните безплатни услуги:

„Калкулатор на държавни такси“: Осигурява автоматично изчисляване на таксите, съгласно „Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията“. Ползвателите на калкулатора могат да установят предварително дължимата държавна такса за вписвания, отбелязвания или заличавания, когато тази такса може да бъде еднозначно определена.

„Проверка на статус на заявление“: Дава възможност за извършване на проверка за статуса на заявени удостоверения, преписи или вписвания в Службите по вписвания, за които се генерира входящ номер. Всеки потребител има възможност да извърши проверка, както на своите заявления, така и на такива, подадени от други заявители. Справката предоставя информация за: вид на заявлението; дата и час на регистриране; място на подаване; номер и дата на регистрация и Служба по вписванията; наименование на текущ статус на услугата; дата и час на установяването на статуса.

„Служба по вписванията по местонахождение на имота“: След въвеждане на име или част от име на населено място на недвижим имот, услугата предоставя информация в обхвата на коя Служба по вписвания се намира имота. Търсенето може да се извърши и чрез изписване на код по ЕКАТТЕ. Резултатът се извежда под формата на списък, като се визуализира броя намерени обекти (служби по вписвания).

Електронни справки чрез регистриран достъп:

За пълен достъп до услугите и дейностите на портала е необходимо потребителят да извърши регистрация и да добави поне едно средство за автентикация.

Чрез регистриран достъп се предоставят следните услуги, предоставяни от Имотен регистър:

  • Справка чрез отдалечен достъп за документ
  • Справка чрез отдалечен достъп за лице за избрана Служба по вписванията
  • Справка чрез отдалечен достъп за имот
  • Справка чрез отдалечен достъп за електронна партида на имот
  • Справка чрез отдалечен достъп за лице от ИР за всички Служби по вписванията

Електронно разплащане

Считано от 27.07.2020 г. в новия единен портал заплащането на такси за извършване на справки чрез отдалечен достъп от Имотния регистър се извършава единствено по електронен път чрез платежен оператор ePay.

Всеки регистриран потребител в Единния портал за заявяване на електронни услуги на Агенция по вписванията, има автоматично създадена лична сметка. Потребителя има възможност по всяко време да захрани личната си сметка (електронен портфейл), като преведената сума ще може да бъде използвана за плащане на заявени услуги. Потребителя може да провери наличността на личната си сметка, през функционалността „Управление на лични сметки“, част Имотен регистър, достъпна през неговия профил. Наличността по личните сметки е в лева.

Държавната такса за услугата е 1.00 лв. за всяка извършена справка.