Върни се горе

Услугата за „Автоматизирано известяване от Имотен регистър на посочена електронна поща (e-mail)“ може да заявите на гише в Службите по вписвания.

Информационната услуга, представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения при вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система, за физическо лице/юридическо лице с ЕИК/ чуждестранно лице с ЛНЧ на посочен е-mail адрес.

Потребител може да бъде всяко физическо дееспособно лице, което желае регистрация за услугата. Използването на услугата се заявява посредством подаване заявление по образец, на хартиен носител пред служител в Служба по вписванията. Услугата се заявява лично или чрез упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

При регистрацията се попълва следната персонална информация за потребителя:

  1.  Име, презиме, фамилия на заявителя;
  2.  Е-mail адрес, на който ще се получават нотификациите;
  3.  ЕИК/ ЕГН/ЛНЧ, за които да се получава известяване;
  4.  Съгласие с Общите условия за използване на Услугата;
  5. Дата и подпис на заявителя.

Услугата за „Автоматизирано известяване от Имотен регистър на посочена електронна поща (e-mail)“ е безплатна.

Документи

Общи условия
PDF файл, 710,7 KB, качен на 31.05.2019

pdf document

Заявление за промяна на e-mail Абонамент
PDF файл, 204,1 KB, качен на 31.05.2019

pdf document