Върни се горе

Сметкa за плащания към Имотен регистър
BG21 CREX 9260 3114 5487 01
BIC код: CREXBGSF

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД
Офис „Централно управление”

гр. София, п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон“ №21

При попълване на преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета в поле „основание за плащане” е необходимо да се попълва с думи регистъра за който се отнася таксата (такса Имотен регистър)

Преводи и вноски  по банковите транзитни сметки и набирателната сметка на Агенция по вписванията могат да се извършват в офисите на всички Търговски банки на територията на страната, чрез услугите за интернет банкиране, чрез използване на системата ePay, и в офисите на Easypay. За извършване на преводи, освен изброените, Агенция по вписванията разполага с ПОС-терминални устройства на своите гишета.