Върни се горе

Автоматизираната услуга за подаване на информация от Имотен регистър на Агенция по вписванията е насочена към публични институции, които имат изрично правно основание по силата на нормативни разпоредби за получаване на безплатен достъп до такава информация. Автоматизираната услуга е разработена като едностранна връзка за периодично генериране на масив от данни и/или онлайн достъп до данни за конкретен акт. Услугата се предоставя само под формата на автоматизиран интерфейс за връзка между системата на Имотен регистър със система на заинтересована публична институция, получила право на достъп. Използването на автоматизираната услуга изисква задължително сертификат. Агенция по вписванията снабдява заявителя с клиентски сертификат за достъп. Получаването на сертификат става единствено след официално подадено заявление за получаване право на достъп до услугата и получено одобрение от страна на Агенция по вписвания.

Редът и начинът за заявяване на услугата са уредени в Общите условия за предоставяне на услугата, част от които са заявление по одобрен образец (Приложение № 1), ведно с попълнени Приложения № 2, № 3 и № 4 (ако са приложими) и Техническите изисквания за предоставяне на достъп  (Приложение 5). Документите се подават чрез придружително писмо в централно Деловодство на Агенция по вписванията на хартиен носител.

Документи

Общи условия
PDF файл, 818,2 KB, качен на 08.11.2019

pdf document

Приложение 1
DOC файл, 192,0 KB, качен на 08.11.2019

doc document

Приложение 2
XLS файл, 68,5 KB, качен на 08.11.2019

xls document

Приложение 3
XLSX файл, 31,0 KB, качен на 08.11.2019

xlsx document

Приложение 4
XLSX файл, 25,0 KB, качен на 08.11.2019

xlsx document

Приложение 5
DOCX файл, 130,1 KB, качен на 06.03.2020

docx document