Върни се горе

Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на Република България и се състои от партидите на отделните имоти. В него се вписват актовете, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. В имотния регистър се включват възбраните и ипотеките на НИ.

Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства, както и вписаните актове.

В Имотния регистър могат да се правят справки за собствеността на имотите, собствениците и вещните права и ограничения върху тях. Справки в регистъра могат да се правят на място в службите по вписвания в страната или чрез Интернет след заплащане на такса, определена в ценоразпис и регистрация на потребителя.

Към сайта на Имотния регистър


Приемно време

София

За извършване на справки, приемане и издаване на удостоверения – от 9,00 до 14,00 ч.

За представяне на документи, подлежащи на вписване 9.00 до 15.30 ч.

Канцелария „Архив“ – от 9,00 до 13,30 ч.

Варна

Работа с физически и юридически лица – от 08.30 до 13.30 ч.

Работа с нотариуси - от 08.30 ч. до 15.00 ч.

Канцелария „Архив“: от 08:30 ч. до 13:00 ч.


Пловдив

Работа с физически и юридически лица – от 08.30 до 13.30 ч.

Работа с нотариуси - от 08.30 ч. до 15.00 ч.

Канцелария „Архив“: от 08:30 ч. до 13:00 ч.

Бургас

Приемно време от 09.00 ч. до 15.00 ч.


Всички останали градове

Приемно време от 10:00 ч. до 15:00 ч.