Върни се горе

С Решение №04-4 от 09.02.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на осн. чл. 100, ал. 11 от ЗОП се удължава срокът за събиране на оферти с 2 (два) работни дни – до 13.02.2018 г., и се насрочва заседание за отваряне на офертите на 14.02.2018 г. от 14:00 ч.

Към РОП