Върни се горе

Информация на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП:

При подготовка на документацията на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ИКТ оборудване и софтуерни лицензи за надграждане на центровете за обработка на данни на Агенция по вписванията“, възлагана чрез договаряне без публикуване на обявление за поръчка на основание чл. 164, ал. 1, т. 4 от ЗОП е участвало външно лице: "Информационно обслужване" АД, ЕИК 831641791. Лицето е изготвило техническите спецификации.

Към поръчката: