Върни се горе

До заинтересованите лица по поръчка с предмет: "Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година": Във връзка с обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията №ВХР – 2656/13.12.2017 г. с поискана временна мярка „спиране на процедурата“, възлагането на процедурата се спира до произнасянето на КЗК по мярката, съгласно чл. 204, ал. 3 от ЗОП. За възобновяване действията по процедурата ще се публикува своевременно съобщение.