Върни се горе

До заинтересованите лица по поръчка с предмет: "Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията": Във връзка с обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията №ВХР-111/22.01.2018 с поискана временна мярка „спиране на процедурата“, възлагането на процедурата се спира до произнасянето на КЗК по мярката, съгласно чл. 204, ал. 3 от ЗОП. За възобновяване действията по процедурата ще се публикува своевременно съобщение.