Върни се горе

Съобщение за прекратяване на възлагане чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията”