Върни се горе

Отварянето на офертите по поръчка с предмет „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“, адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-na-nereciklirana-kopirna-hartiya-za-nuzhd/ , открита с Решение №РД-04-2 от 08.02.2019 г., публикувана в РОП с № 00447-2019-0001, Решение № 893329, Обявление № 893333, ще се извърши на 05.03.2019 г. от 14:00 ч.