Върни се горе

До „Петрол“ АД, ЕИК 831496285,„Шел България“ ЕАД, ЕИК 831915840 и  „Лукойл България“ ЕООД, ЕИК 121699202, участници в процедура : „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията“, №1721 в СЕВОП, Покана №92-06-72/13.12.2019 г. по рамково споразумение №СПОР-23/13.11.2019 г.:

отваряне на ценовите оферти: 02 януари 2020 г., 14:00 ч. в СЕВОП.