Върни се горе

ДО
Участниците в процедура по чл. 82 от ЗОП 
„Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“

                                                    
Относно: отваряне на ценови оферти по процедура по чл.82 от ЗОП „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“, по Покана №92-01-39/19.03.2018 г., провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/Planning.aspx?tenderId=682  


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с прилагането на чл. 57, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 от ППЗОП, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите оферти по горецитираната обществена поръчка ще се състои на 16.04.2018 г. в 09:30 ч. в СЕВОП. При настъпване на указаните дата и час системата автоматично ще покаже предложените цени на участниците, чиито ценови оферти са допуснати до разглеждане. 


                    Председател на комисията:

                                Антония Георгиева, 
    Съгласно Заповед №РД-01-131/02.04.2018 г.