Върни се горе

Възлагането чрез събиране на оферти с обява от 21.03.2017 г. с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията” с обособена позиция 1 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие” и обособена позиция 2 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията” е прекратено. <o:p></o:p>

Основание за прекратяване: чл.193 от ЗОП във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, вр. чл. 195 от ЗОП: установени са нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.<o:p></o:p>

Съобщение за прекратяване на възлагане
pdf файл, 166,6 KB, качено на 03.07.2017

pdf document