Върни се горе

На осн. чл. 43, ал. 4 от ЗОП уведомявам заинтересованите  участници за Решение №РД-04-9/05.06.2018 г. за класиране и избор на изпълнител по обществена поръчка (публично състезание) с предмет:„Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година“ – обособена позиция 1.

Решението, докладът и протоколите на комисията са публикувани в партидата на поръчката.

Линк към решението: http://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/06/05/rd-04-9_05062018_re6_izp_hws_stemo_zzld.pdf