Върни се горе

С настоящото Ви се съобщава за издадено решение за избор на изпълнител по  обществена поръчка с предмет: „Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионални дирекции София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Враца”, ид. номер в РОП 00447-2016-0009, провеждана чрез публично състезание, в която сте участвали. Решение №РД-04-4 от 17.03.2017 г. Ви е изпратено по ел. поща в деня на издаването си и получено от Вас на същия ден. Линк към публикуваното решение на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/03/23/reshenie_za_izbor_na_izplnitel.pdf

и

http://profile.registryagency.bg/9ff8ed1f6930bdd224c21bf65518f018