Върни се горе

До участниците в поръчка с предмет: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията” „МУЛТИКО - 92“ ООД, „РОЕЛ-98“ ООД, „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД, КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“:

На осн. чл. чл. 43, ал. 4 от ЗОП уведомявам заинтересованите  участници за Решение №РД-04-10/15.06.2018 г. за класиране и избор на изпълнител по обществената поръчка.

Решението, докладът и протоколите на комисията са публикувани в партидата на поръчката. 

Линк към решението: http://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/06/18/rd-04-10_re6_hartia_15062018_zzld.pdf