Върни се горе

С настоящото Ви уведомявам за издадено Решение №Рд-04-8/02.06.2017 г. за прекратяване на процедурата на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията", идентификационен № в РОП 00447-2017-0002

Линк към решението: