Върни се горе

С настоящото Ви съобщава за издадено решение за избор на изпълнител по  обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури”, ид. номер в РОП 00447-2016-0004, провеждана чрез публично състезание, в която сте участвали. Решение №РД-04-1 от 15.02.2017 г. Ви е изпратено по ел. поща в деня на издаването си и получено от Вас на 16.02.2017 г. Линк към публикуваното решение на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/03/24/rd-04-1_15022017.pdf