Върни се горе

Агенция по вписванията планира да сключи договор чрез директно възлагане на осн. чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет:

„Технологичен и процедурен анализ на Централния регистър на особените залози и изготвяне на техническа спецификация“

финансиране: чрез Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Изисквания към изпълнението: съгласно приложените документи.

Срок за представяне на оферти: 05.04.2018 г. до 17.00 часа

Място за представяне на оферти: Агенция по вписванията, гр. София, 1111, ул. „Елисавета Багряна“ 20, деловодство. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик с името на договора и участника. На офертите да се напише, че са по обществена поръчка, с предмет: „Технологичен и процедурен анализ на Централния регистър на особените залози и изготвяне на техническа спецификация“.

Лице за контакт: Евелина Георгиева – началник на отдел „ПОД“ , тел. 02/9486 167, [email protected]

Покана
pdf файл, 160,1 KB, качено на 30.03.2018

pdf document

Договор - проект
pdf файл, 512,8 KB, качено на 30.03.2018

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 558,2 KB, качено на 02.04.2018

pdf document