Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява, че на 28.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията“, открита с Решение № РД-04-20/25.06.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 674404/25.06.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

                Поради обстоятелството, че одобрената методика за оценка съдържа само ценови показатели, към момента комисията не е извършвала оценка по методиката.