Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява, че на 12.02.2016 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията ще бъдат отворени оферти по

обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет: „Предоставяне на комуникационно-информационни услуги (интернет) за срок от 1 година“.

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.