Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява, че на 25.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ“,  в изпълнение на проект „Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Процедурата е открита с Решение № РД-04-9/18.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 655146/18.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Класирането на участниците до момента по технически показатели е както следва:

„Аксиор“ ООД – участникът не е допуснат до отваряне на ценово предложение, поради невъзможност за оценка на техническото му предложение;

„Стемо“ ООД – участникът не е допуснат до отваряне на ценово предложение, поради пропуски в техническото му предложение, като същото не отговаря на изискванията на техническите спецификации.       

„Сиела Норма“ АД – с оценка по технически  показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 70.00 точки в комплексната оценка