Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява, че на 18.02.2015 г. от 16:00 часа в сградата на Агенция по вписванията ще бъдат отворени оферти по обществена поръчка, с предмет: “Поддръжка на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията“ при следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Поддръжка на информационна система на Търговския регистър“

Обособена позиция 2: „Поддръжка на Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър, подсистема Имотен регистър и приложението за отдалечен достъп – One Stop Shop (частта на Агенция по вписванията)“

Обособена позиция 3: „Поддръжка на информационната система на Регистър на имуществените отношения на съпрузите“

Обособена позиция 4: „Поддръжка на информационната система на регистър БУЛСТАТ“

Обособена позиция 5: „Поддръжка на информационната система на специален регистър БУЛСТАТ и кореспонденция към регистратура за класифицирана информация“.

 Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.