Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява, че на 08.02.2015 г. от 15:00 часа в сградата на Агенция по вписванията ще бъдат отворени оферти по обществена поръчка, възлагана чрез публична покана, с предмет: „Осигуряване на охрана чрез СОТ за териториалните звена на Агенция по вписванията”.

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.