Върни се горе

Във връзка с провеждане на открита процедура с предмет „Провеждане на обучения по информационни технологии и административно – правно обслужване “ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии“ и Обособена позиция 2: „Провеждане на обучение по търговско право на Европейския съюз (ЕС)“, изпълнявана по проект „Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационните технологии и административно-правно обслужване” договор А13-22-9/17.04.2014 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Процедурата е открита с Решение № РД-04-23/26.08.2014 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 620915/26.08.2014 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, Ви информирам, че на 29.10.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците по процедурата.

            В процедурата оферти са подали двама участника. До отваряне на ценово предложение е допуснат само участник „Рувекс“ АД с техническа оценка, съгласно методиката за оценка, 70 точки.

            Участник „Теза“ ООД не е допуснат до оценка на техническо предложение и отваряне на ценово такова.