Върни се горе

До участниците в малка състезателна процедура с предмет „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“, провеждана въз основа на рамково споразумение № СПОР-30/21.12.2017 г., СЕВОП №0832: възложителят е издал Решение №РД-04-12 от 24.07.2018 г., с което отменя Решение №РД-04-10/15.06.2018 г. за избор на изпълнител и за прекратява на процедурата  с предмет „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“, провеждана въз основа на рамково споразумение № СПОР-30/21.12.2017 г.

Решение №РД-04-12/24.07.2018 г.