Върни се горе

До ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ЕИК 831917834 и СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, БУЛСТАТ 000670680, участници в процедура на пряко договаряне с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването в областта на специфични системни и комуникационни програмни продукти и софтуер за тестване”; до „АЙ ТИ СИ И“ ООД, ЕИК 121673816, „НХ БЪЛГАРИЯ“АД, ЕИК 130914401, „ЕН ДИ БИ“ ЕООД, ЕИК 831660083, БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА, БУЛСТАТ 831391124 - поканени за участие лица: Решение №РД-04-35/30.09.2019 г. за прекратяване на поръчката.

Решението е публикувано в преписката на поръчката.