Върни се горе

До "Българска телекомуникационна компания" ЕАД, участник в публично състезание с предмет: "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията": 

Решение №РД-04-7 от 13.02.2020 г. за определяне на изпълнител.

Решението и протоколът са публикувани в преписката на поръчката.