Върни се горе

До „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕAД, ЕИК 130545438

участник в публично състезание с предмет: "Поддръжка на лицензи от продуктовата гама на IBM“

Решение №РД-04-8 от 13.02.2020 г. за определяне на изпълнител.

Решението и протоколът на комисията са публикувани в преписката на поръчката.