Върни се горе

До "Телелинк Бизнес Сървисис" ЕАД, участник в ускорена ограничена процедура в областите отбрана и сигурност по чл. 161 от ЗОП с предмет: "Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията", 00447-2018-0006

Издадено е решение за определяне на изпълнител №РД-04-37/14.12.2018 г.

Решението и докладът са публикувани в преписката на поръчката в профила на купувача.

Решение: