Върни се горе

До  Сектрон ЕООД, ЕИК 831144177,  „Сиском инженеринг АД, ЕИК 204352894, Сиенсис АД, ЕИК 121708078, С&Т България“ ЕООД, ЕИК 831131023 и Глобал САТ ЕООД, ЕИК 130951353,

участници в процедура на договаряне без публикуване на обявление по чл. 18, ал. 1, т. 10 и чл. 164, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с предмет „Доставка на ИКТ оборудване и софтуерни лицензии за надграждане на центровете за обработка на данни на Агенция по вписванията”, открита с Решение №РД-04-41/12.11.2019 г., РОП ид. № 00447-2019-0015:

Решение №РД-04-43 от 22.11.2019 г. за определяне на изпълнител

Решението и доклада на комисията са публикуване в преписката на поръчката.