Върни се горе

До „ПЕТРОЛ" АД, „Шел България“ ЕАД и „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, участници в процедура на вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията“, №1721 в СЕВОП, във връзка с рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. на Централния орган за покупки:

Решение №РД-04-1 от 03.01.2020 г. за определяне на изпълнител

Към решението: