Върни се горе

До „КОМСОФТ“ ООД, „СИРМА СОЛЮШЪНС“ AД, „СИЕНСИС“ АД и „ЛИРЕКС“ БГ ООД и „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД, участници  договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8, на осн. чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с предмет „Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл за тестови среди и разработка”, Решение №РД-04-26/07.11.2018 г., РОП ид. № 00447-2018-0005:

Издадено е решение за определяне на изпълнител №РД-04-30/28.11.2018 г.

Решението и докладът са публикувани в преписката на поръчката в профила на купувача.

Решение: