Върни се горе

До „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД, „МУЛТИКО 92“ ООД, „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ AД, Кооперация „ПАНДА“, „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД, участници в публично състезание с предмет: "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията", РОП №00447-2019-0001: 

Издадено е решение за определяне на изпълнител №РД-04-5/12.03.2019 г.

Решението и докладът са публикувани в преписката на поръчката в профила на купувача.

Към решението: