Върни се горе

До „СИРМА СОЛЮШЪНС AД, ЕИК 040529004, „ЛИРЕКС БГ“ ООД, ЕИК121057952 и „КОМСОФТ“ ООД, ЕИК 030435072, участници в поръчка с предмет „Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл за тестови среди и разработка“, РОП №00447-2018-0008, открита процедура

Издадено е решение за определяне на изпълнител №РД-04-1/30.01.2019 г.

Решението и докладът са публикувани в преписката на поръчката в профила на купувача.

Към решението: