Върни се горе

Поради констатирана грешка при изчисление на техническите показатели и погрешно приложена методика за оценка, Ви уведомявам за коректните оценки на техническите предложения по обществена поръчка „Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване“. Процедурата е открита с Решение № РД-04-7/17.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 654798/17.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Класирането на участниците до момента по технически показатели е както следва:

„Аксиор“ ООД – с оценка по технически показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 70.00 точки в комплексната оценка

„Стемо“ ООД – с оценка по технически  показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 49.72 точки в комплексната оценка       

„Сиела Норма“ АД – с оценка по технически  показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 43.52 точки в комплексната оценка      

Часът и датата на отваряне на ценовите предложения остава непроменена.

Моля да бъдем извинени за погрешно подадената информация.

Спорен ден!