Върни се горе

До участниците във вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП по Рамково споразумение на МФ №СПОР-25/04.10.2017 г. „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“Издадено е решение за класиране и избор на изпълнител №РД-04-2/11.01.2018 г. и същото е изпратено до участниците и публикувано на профила на купувача.

Решение №РД-04-2/11.01.2018 г.

Доклад на комисията