Върни се горе

С настоящото Ви се съобщава за издадено решение за избор на изпълнител по  обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията“, Мини-процедура №0778 в СЕВОП, ид. номер на поръчката за сключване на рамково споразумение на Централния орган за покупки в РОП 00210-2016-0009.

Линк към решението: http://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/05/18/rd-04-8_180518_re6enie_gorivo_goriva_sevop_zzld.pdf

http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/2018-g-dostavka-na-avtomobilno-gorivo-chrez-karti-/