Върни се горе

Отваряне на заявления на 11.12.2017 г. (понеделник) от 10:00 ч. в сградата на Агенция по вписванията, гр. София, по ограничена процедура с предмет: „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“ и „Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните”

Съобщение за отваряне на заявления
pdf файл, 374,4 KB, качено на 08.12.2017

pdf document