Върни се горе

На 28.11.2018 г. (сряда) от 11:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“  № 20, ще се проведе отваряне на пликовете със заявления в ускорена ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията“.

 При отварянето на пликовете със заявленията могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.