Върни се горе

ДО

Участниците в процедура по чл. 82 от ЗОП „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията”

По РС №СПОР-30/21.12.2017 г. „Доставка на нерециклирана копирна хартия ”

 

Относно: отваряне на ценови оферти по процедура по чл.82 от ЗОП „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията”, по Покана №92-00-3/07.08.18 г., провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) №0946 на адрес:  

 https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=946  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с прилагането на чл. 57, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 от ППЗОП, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите оферти по горецитираната обществена поръчка ще се състои на 03.09.2018 г. в 11:00 ч. в СЕВОП. При настъпване на указаните дата и час системата автоматично ще покаже предложените цени на участниците, чиито ценови оферти са допуснати до разглеждане.

                                  Председател на комисията:

Антония Георгиева