Върни се горе

На основание чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 31.05.2018 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“  № 20, ще се проведе отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:<o:p></o:p>

„Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година“ – обособена позиция 1<o:p></o:p>