Върни се горе

До РОЕЛ 98 ООД, Ронос ООД, ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД и Мултико-92 ООД

„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията”, №1507 в СЕВОП, възлагана по реда на чл. 82 и чл. 95, ал. 2, т. 2 от ЗОП чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на сключено рамково споразумение №СПОР-5/09.03.2018 г. по обособена позиция 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове“ за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с възложител Министерство на финансите, Покана № 92-01-88/17.07.2019 г.

Отваряне на ценовите предложения: 08.08.2019 г., 12:00 ч.