Върни се горе

Относно: отваряне на ценови оферти по процедура по чл.82 от ЗОП „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“, по Покана №92-01-151/04.12.2017 г. и допълнение към нея от 21.12.2017 г., провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=528  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с прилагането на чл. 57, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 от ППЗОП, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите оферти по горецитираната обществена поръчка ще се състои на 09.01.2018 г. в 10:01 ч. в СЕВОП. При настъпване на указаните дата и час системата автоматично ще покаже предложените цени на участниците, чиито ценови оферти са допуснати до разглеждане.

                                                                       Председател на комисията:

                                                                                              Антония Георгиева, Съгласно Заповед №РД-01-2/02.12.2018 г.