Върни се горе

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „НАДГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА“: На основание чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 14.12.2018 г. (петък) от 10:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“  № 20, ще се проведе отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в  ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията“.

 При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисия: …. (п) 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
pdf файл, 197,7 KB, качено на 11.12.2018

pdf document