Върни се горе

До „РОЕЛ-98“ООД,  ЕИК 121798467, Кооперация „Панда“, ЕИК 000885099, и „МУЛТИКО-92“ ООД, ЕИК 040606358, участници в процедура

 

„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията”, №2066 в СЕВОП

 

Отваряне на ценовите оферти: 07.07.2020 г., 10:30 ч.