Върни се горе

Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че на 06.01.2015 г. от 15.30 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. ‚Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъде проведено заседание за отваряне на заявления за участие по обществена поръчка възлагана чрез ограничена процедура с предмет: „Надграждане на съществуващите функционалности на информационната система на имотния регистър, разработване на нови софтуерни модули и разработване на електронни услуги“.

Заседанието е публично и на него могат да присъстват представители на участниците.